Šolske in obšolske dejavnosti v Zavrču

Šolske in obšolske dejavnosti v Zavrču
2 oktobra, 2011 admin

Zgodovinska raziskovalna naloga
ŠOLSKE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI V ZAVRČU

Osnovna šola Cirkulane – Zavrč
Zavrč 14
2283 Zavrč

Učenci zgodovinskega krožka
Osnovne šole Cirkulane – Zavrč
Lokacija Zavrč
Šolsko leto 2004-2005
Zavrč, marec 2005

Kazalo slik

Slika 1 Delo na šolskem vrtu na srečanju VIC 26.5.2000. 10

Slika 2 Šolski sadovnjak – 26.5.2005. 11

Slika 3 Šolski sadonjak – 26.5.2000. 14

Slika 4 Sadovnjak – 26.4.2000. 14

Slika 5 Delo v sadovnjaku – 26.5.2000. 15

Slika 6 Del udeležencev 4. srečanja VIC – 26.5.2000. 16

Slika 7 OŠ Cirkulane – Zavrč, lokacija Zavrč danes. Posnetek je bil narejen 26.5.2000. 18

Slika 8 Vabilo na 4. srečanje VIC, 26.5.2000. 19

Slika 9 Program 4. srečanja VIC, 26.5.2000. 19

Slika 10 Razstava VIC 26.5.2000. 21

Slika 11 Razstava VIC 26.5.2000. 21

Slika 12 Razstava VIC 26.5.2000. 21

Slika 13 Razstava VIC 26.5.2000. 21

Slika 14 Delavnica izdelava sokov 26.5.2000. 22

1. UVOD
V okviru raziskovalne naloge pod naslovom Šolske in obšolske dejavnosti na naši šoli, smo se skupaj z mentorico odločile, da vam predstavimo obšolske dejavnosti na OŠ Cirkulane – Zavrč, lokacija Zavrč od leta 1918 do današnjih dni. Pri raziskovalni nalogi sva sodelovali dve učenki, mentorica in drugi zaposleni, ki so nam tako ali drugače pomagali.
Z vprašalnikom sva želeli povprašati ljudi o dejavnostih, ki so jih obiskovali. Izvedli sva tudi nekaj intervjujev z upokojenimi in zaposlenimi učitelji oziroma delavci na naši šoli.
Kot viri so nam zraven rezultatov anketiranja in intervjujev, služile tudi šolski kroniki, ki ju hrani šola. Šolska kronika od 1961 do 1993 se je izgubila v času rušenja stare šole.
Vire navajamo sproti v opombah in na koncu naloge.
Poiskali smo tudi podatke v šolskem arhivu, ki se nanašajo na 4. srečanje VIC-a (Vzorčnih Izobraževalnih Centrov proizvodnih dejavnosti, ki delujejo v okviru Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije), ki je potekalo na OŠ Cirkulane – Zavrč. Tam sva našli tudi veliko slik in skic ureditve vrta in sadovnjaka.
Kot boste ugotovili, ima naš vrt dolgoletno tradicijo, ki traja še danes. Sam vrt je dandanes na drugi lokaciji, kot v preteklosti. Veliko upraviteljev je skrbelo za njega, preživel je suše, zmrzali in vihro druge svetovne vojne.
Zatorej ni nič nenavadnega, če smo se odločile za to temo. Upam, da boste z užitkom vzeli v roke našo raziskovalno nalogo, ki je polna zanimivih stvari iz zgodovine naše šole in vse do današnjih dni.

2. Predstavitev naše šole skozi obdobje 20. stoletja
Završka šola trenutno šteje v letošnjem šolskem letu 150 učencev, na lokaciji v Cirkulanah pa jih je 160. Trenutno se na šoli izvajajo predvsem likovni krožek, zgodovinski krožek, naravoslovni krožek, kemijski krožek, tehnični krožek, pevski krožek, Vesela šola in računalniški krožek, delujejo pa tudi še nekateri drugi.[1] Vendar v preteklosti ni bilo tako. Šolska zgradba se je skozi vso obdobje spreminjala, dobivala nove prizidke, šolo so večkrat prepleskali, prekrili z novo streho, menjali pohištvo in učila.
Šolska knjižnica se je skozi obdobja širila in povpraševanje po knjigah je iz leta v leto raslo. Med drugo svetovno vojno pa je na šoli delovala tudi Ljudska knjižnica in ustanovili so tudi čitalnice, vendar je bilo zanimanje majhno. Šola je bila med tem obdobjem naročena na revije: Naš rod, Ciciban, Zvonček, Sadjar in vrtnar, Naše gorice ter Vrtec. Blizu šole je bilo župnišče, v katerem so poučevali verouk v skladu s poukom, šola je večkrat imela šolske maše. Ob šoli sta bili tudi telovadišče, šolski vrt ter sadovnjak. Po prvi svetovni vojni so na šoli delovala društva kot so Podmladek rdečega križa in Podmladek jadranske straže. Šola se je podrla leta 1996 in od takrat stoji nova moderno opremljena šola s telovadnico, igriščem, računalniško učilnico, …
Pred 2. svetovno vojno je na šoli potekalo veliko nabiralnih akcij. Zbirali so predvsem denar za revne otroke, pelin, zelišča ipd., denar so zbirali predvsem za revne otroke s pomočjo Rdečega križa. Kot obšolske dejavnosti se je štel tudi verouk, saj je bil neposredno povezan s šolskim delom. Otroci so večkrat imeli maše.[2]

3. Predstavitev vprašalnika o Šolskih in obšolskih dejavnostih

Učencem sva razdelili 150 anketnih lističev, ki so jih doma izročili svojim staršem oz. starim staršem.Vrnjenih je bilo 71 anketnih lističev. Največ vrnjenih anketnih lističev je bilo od učencev, ki so šolo obiskovali v letih 1975-1985.

Predstavljava vprašalnik:

Spoštovani!
Sva učenki 8. razreda osemletke. Pri zgodovinskem krožku, pod vodstvom mentorice Diane Bohak – Sabath, delava raziskovalno nalogo o interesnih dejavnostih na šoli v Zavrču v 20. stoletju.
Prosimo Vas, da izpolnite anketni listič. Podatki bodo namenjeni raziskovalni nalogi o interesnih dejavnostih v šoli v Zavrču. Vaše osebne podatke potrebujemo zato, da Vas lahko še dodatno kaj vprašava , če bi bilo potrebno.

Hvala.

1.Katere obšolske dejavnosti ste obiskovali?
2.Kaj ste tam počeli in kdo jih je vodil?
3.Kje so potekale in približno koliko učencev jih je obiskovalo?
4.Ste se po pouku zadrževali na telovadišču oz. igrišču?
5.Ste obiskovali šolsko knjižnico? Katere knjige ste si sposojali?
6.So bile tudi v župnišču organizirane še kakšne dejavnosti (razen verouka) in kdo jih je vodil?
7.Kako ste doživljali pot iz šole proti domu?
8.Kaj ste delali na šolskem vrtu? Kdaj? Kdo je vodil delo?
9.So bila organizirana kakšna tekmovanja?
10.Katere nabiralne akcije ste izvajali?

4. Analiza ankete – rEZULTATOV VPRAŠALNIKA O Šolskih in obšolskih dejavnostih
Pregled vrnjenih anketnih lističev po obdobjih :

1930-1945
Učenci so kot obšolske dejavnosti obiskovali šivanje, verouk, izdelava predmetov iz lesa, pletenje, kvačkanje. Tam so našivavali prtičke, izdelovalii razne lesene predmete, pletli in kvačkali. Verouk je vodil župnik Jarh, lesarski krožek Ivan Pretnar in ženska ročna dela Anica Novak. Dejavnosti so potekale v okviru šole. Ženska ročna dela so obiskovale vse deklice. Večinoma se po pouku niso zadrževali na telovadišču oz. igrišču. Nekateri so bili naročeni na revijo Cicibanček. Sposojali so si knjige v knjižnici. Pot domov je vsak doživljal po svoje. Na vrtu so delali delavci šole. V šoli so zbirali denar za Rdeči križ in pelin.

1945-1955
Učenci so kot obšolske dejavnosti obiskovali ročna dela, pevski zbor, krožek za kmečke dejavnosti. Pri ročnih delih so izdelovali preše, klopotce, pletli so in kvačkali – vodil ga je Kondrad Vršič. Pri krožku za kmečke dejavnosti/šolski vrt so ličkali koruzo, tolkli sončnice, pobirali krompir in repo. Pri pevskem zboru pa so peli. Obšolske dejavnosti so potekale v šoli in na vrtu, obiskovala jih je večina učencev. V šolskem vrtu so sadili, pleli, okopavali – delo na vrtu so vodili kuharica ter učitelji. Večinoma se po pouku učenci niso zadrževali na telovadišču. Večina učencev je v tem obdobju obiskovala šolsko knjižnico, najbolj izposojene knjige so bile pravljice, Deseti brat, Martin Krpan ter življenjepisi pisateljev …
V župnišču niso bile organizirane kakršnekoli dejavnosti razen verouka. Tisti, ki so se po pouku odpravili domov, so imeli pred sabo zanimivo pot, hodili so peš in ob tem doživeli marsikaj zanimivega.
V tistem času so bila organizirana tekmovanja iz nogometa, igre z žogo, skoki v višino ter iz lepopisa.
Izvedli so veliko nabiralnih akcij v okviru Rdečega križa oz. šole. Nabirali so: zelišča za zdravila, les za šolo, star papir, železo, hrano.

1955 – 1965
Učenci so kot obšolske dejavnosti obiskovali: ročnodelski krožek, pevski zbor, lutkovni krožek, fotografski krožek ter likovni krožek. Pri teh dejavnostih so pletli predpražnike iz koruznega ličja (ročnodelski krožek) in šivali – vodili sta jih Marta Boslij in Ida Majcenovič. Pevski zbor je prav tako vodila Ida Majcenovič. Lutkovni krožek je vodila Minka Novak. Pri fotografskem krožku so razvijali slike in fotografije – vodil ga je Marjan Mrdaus. Obšolske dejavnosti so potekale v šoli. Likovni in fotografski krožek je obiskovalo približno 10 otrok, ostale dejavnosti pa vsi učenci. Na šolskem vrtu so otroci kopali, pripravljali grede, sadili, pleli – delo je potekalo med poukom gospodinjstva in ga je vodila učiteljica. Učenci, ki se jim ni mudilo domov, so se občasno zadrževali na igrišču. Večina učencev je obiskovala knjižnico, brali so Kekčeve dogodivščine ter razne pravljice.
V župnišču naj bi bil organiziran pevski zbor pod vodstvom Ivana Pucka ter mladinski sestanki po nedeljski maši.
Med potjo iz šole so se tepli, lovili, z nožki izrezovali debla dreves, se smejali.
Na voljo so bila tekmovanja iz nogometa ter odbojke. Otroci so nabirali pelin, polže, staro železo, kostanje, stari papir ter denar za Rdeči križ.

1965 – 1975
Otroci so obiskovali likovni, ročnodelski ter novinarski krožek in pevski zbor.